ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 114191 (2)

Διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1α του Π.Δ. 131/87
2. Του άρθρου 11 παρ. 22 του ν. 2889/01
3. Του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2920/01
4. Του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3205/03
5. Του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3329/05
6. του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/10
7. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νο−
σοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέ−
σεων.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 28 Νοεμβρίου 2005 (ΦEK A/287)

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3418

"Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας."  
  
 

Έννοιες και ορισμοί - Γενικοί κανόνες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος - Σχέσεις ιατρού και ασθενή - Σχέσεις ιατρού και κοινωνίας - Σχέσεις με συνάδελφους - Εκπαίδευση - Επιστημονική Έρευνα - Ιατρός και φροντίδα ψυχικής υγείας - Ειδικά θέματα - Καθήκοντα προς τον ιατρικό σύλλογο - Τελικές διατάξεις - Λοιπές διατάξεις 

Ιατρική δεοντολογία

Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by