ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            Ε.Τ.Α.Α.                                                                                                                                                                               

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 149159/10-12-2010 & 149167/10-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΝΤΑΩΡΗΣ (5ώρες) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 
                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.      :           |__|__|__|__|__|__|    

                                               

                                       ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : |__|__|- |__|__|-|__|__|

                                         

                                        ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Η΄ ΤΜΗΜΑ. :    | __|__|__|__|                            

 

 

                                                            ΠΡΟΣ : Τη Δ/νση Υγειονομικού ΕΤΑΑ

                                                                           Μάρνης 22, ΤΚ 104 33, Αθήνα

 

 

                                                                Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    ΟΝΟΜΑ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : |__|__|- |__|__|-|__|__|__|__|         ΦΥΛΟ(1)  ΑΝΔΡΑΣ          ΓΥΝΑΙΚΑ

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : |__|__|- |__|__|-|__|__| ΕΚΔ..ΑΡΧΗ :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Α.Φ.Μ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Αρμ. Δ.Ο.Υ. : |_____________________________|

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    ΑΡΙΘΜ.: |__|__|__|__|__|__|__|   Τ.Κ..: |__|__|__|__|__|

 

ΠΟΛΗ : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ΚΙΝ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    ΑΡΙΘΜ.: |__|__|__|__|__|__|__|   Τ.Κ..: |__|__|__|__|__|

 

ΠΟΛΗ : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

 

 

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : |__________________________________________|

 

Α΄ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΗ : |__________________|

 

Β΄ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΗ : |__________________|

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ :

 

|__________________________________________|      |__|__|    .     |__|__|              |__|__|__|__|

                                                                                      ΒΑΘΜΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥ                               ΕΤΟΣ

                                                                                                       ΑΚΕΡΑΙΟΣ         ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ                      ΚΤΗΣΗΣ

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ :

 

|____________________________________________________|                    |__|__|__|__|

                                          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                 ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

 

 

 

Τυχόν εμπειρία σε ελεγκτικό έργο ασφαλιστικού φορέα θέση(2)       ΝΑΙ  στ………………………

                                         ΟΧΙ

 

 

 

Κατέχω άλλη έμμισθη θέση   ΝΝΑΙ  στ……………………………………………………….     ΟΧΙ       

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά (1) :

 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών                                            

 

2. Μετάφραση πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ

 (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σε περίπτωση κατοχής  πτυχίου Πανεπιστημίου Εξωτερικού

 
 
 

 

3.Πρόσφατο Πιστοποιητικό ιατρικού συλλόγου                                                             

 
 
 

 

4. Βεβαίωση άδειας τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας                                           

 
 
 

 

5. Βεβαίωση χρόνου εμπειρίας (εφόσον δηλώνεται εμπειρία)                                                                         

 
 
 

 

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας               

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86            

                                             &n

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by