Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) - Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 και 31 του ν. 3918/2011 (Α΄, 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄,150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 89/2010 (Α΄, 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2011 (Α΄, 145) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ) της 5ης/6.10.2011 συνεδρίασης αυτού.
7. Την αριθμ. 38/6η συν/25.10.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
8. Την από 26/10/2011 οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του Ε.Κ.Π.Υ. δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των κλάδων ασθένειας Ι.Κ.Α. . Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., Ο.Γ.Α., που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Αντίθετα, εκτιμάται ότι, για το έτος 2012, θα προκύψει εξοικονόμηση πόρων στον Ε.ΟΠ.Υ.Υ. ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €), αποφασίζουμε:
Την Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που έχει ως ακολούθως:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 5 ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 4 ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 3 ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2 ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by