ΦΕΚ 3598/Β'/2022 Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Oncotype DX Prostate» για τον πρώιμο καρκίνο του προστάτη

ΦΕΚ 3588/Β'/2022 Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης NT- proBNP / Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης HCV Ag

ΦΕΚ 3017/Β/16-6-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β' 3958).

ΦΕΚ 3449/04.07.2022-Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος

ΕΟΠΥΥ-Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης επί της πράξης εκκαθάρισης

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by