ΦΕΚ 3017/Β/16-6-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β' 3958).

ΦΕΚ 3449/04.07.2022-Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος

ΕΟΠΥΥ-Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης επί της πράξης εκκαθάρισης

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος αναφορικά με την παροχή σκευασμάτων ειδικής διατροφής στους δικαιούχους που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία

Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by